Hợp đồng
BTCUSD
Chỉ số
BTC
  • Chỉ số giá giao ngay (1min)
  • Chỉ số giá giao ngay (8h)
  • Chỉ số giá chênh (1min)
  • Chỉ số giá chênh (8h)
Giá đánh dấu
Lịch sử dữ liệu
Lịch sử tỉ lệ phí vốn
  • BTC
Lịch sử quỹ bảo hiểm
  • BTC
Báo cáo
BTCUSDBáo cáo
Giá đánh dấu
Tổng quan
Hợp đồng vĩnh viễn VNBIG sử dụng giá đánh dấu thay vì giá giao dịch mới nhất làm giá tham chiếu để tính lợi nhuận và lỗ chưa thực hiện và xng chế thanh lý . Ưu điểm lớn nhất là nó có thể tránh “ép” khi thị trường bị thao túng hoặc thiếu thanh khoản dẫn đến cưỡng chế thanh lý không cần thiết.
Chú ý: Điều này có nghĩ là khi lệnh ủy thác của bạn được chấp hành, bạn có thể lập tức nhìn thấy lai lỗ chưa hoàn thành là số dương hay âm. Xuất hiện tình trạng này là do giá đánh dấu khác so với với giá giao dịch thành công. Đây là hiện tượng hết sức bình thường, nó không có nghĩa là bạn bị tổn thất về tài sản, nhưng bạn nhất định phải để ý giá cưỡng chế thanh lý để tránh bị cưỡng chế thanh lý quá sớm.
Tính toán giá đánh dấu của hợp đồng vĩnh cửu
Giá đánh dấu của hợp đồng vĩnh cửu tính toán dựa vào chỉ số giá cả và tỉ lệ chênh lệch chi phí vốn:
Tỉ lệ chênh lệch chi phí vốn = Tỉ lệ chi phí vốn*(Thời gian thanh toán chi phí vốn lần tiếp theo/Khoảng thời gian chi phí vốn)
Gía đánh dấu = Chỉ số giá cả * (1+ tỉ lệ chênh lệch chi phí vốn)