• BTCUSD
    3,698.0+ 2.74%

Tùy chỉnh

  • Uỷ thác mới nhất

  • Lượng giao dịch

  • k line

  • Mức độ

Chọn mục tương ứng trong "Tùy chỉnh" để cài đặt hiển thị hoặc ẩn
BTCUSD Vĩnh viễn

Giá mới nhất: 3,698.0

Giá đánh dấu: 3,701.45

BĐ 24h:+ 2.74 %

Lượng 24h: 1,301,018 HĐ

24h Max: 3,834.5

24h Min: 3,500.0

Lượng chưa chốt: 0 hợp đồng

Gía trị hợp đồng: 1 USD

Tỉ lệ phí vốn: -0.0058%

Nhiều hơn

Máy tính lợi nhuận
Giá giới hạn Giá thị trường KH ủy thác

Kế hoạch ủy thác chỉ khách hàng cài đặt trước đơn hàng ủy thác và giá kích hoạt đơn hàng ủy thác, khi giá khớp lệnh mới nhất của thị trường đạt đến mức giá kích hoạt, hệ thống sẽ gửi đơn hàng mà khách hàng đã cài đặt sẵn vào chiến lược giao dịch của thị trường.

Short positions available0

Chiếm tỉ lệ tiền ký quỹ 0.000000BTC

Long positions available0

Chiếm tỉ lệ tiền ký quỹ 0.000000BTC

Khả dụng

0 BTC

Vốn chủ

0 BTC

Nắm giữ BTCUSD

--

Hạn mức rủi ro

--

Đòn bẩy

Đòn bẩy này điều chỉnh số lần đòn bẩy mà bạn sử dụng khi đặt đơn, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến việc phân phối tiền ký quỹ của vị thế nắm giữ trước mắt.

1X

2X

3X

5X

10X

25X

50X

100X

Số lần đòn bẩy
X
Uỷ thác mới nhất
Giá (USD)Lượng (HĐ)Tổng (HĐ)
3,707.5 89615,266
3,707.0 94314,370
3,706.5 5,69313,427
3,706.0 9887,734
3,705.5 9966,746
3,705.0 2,2335,750
3,704.5 8703,517
3,704.0 9762,647
3,703.5 3331,671
3,703.0 1,3381,338
3,698.0
Giá chỉ số 3,701.51Giá đánh dấu3,701.45
3,702.0 1,7081,708
3,701.0 2,2213,929
3,700.5 8554,784
3,700.0 2,8777,661
3,699.5 9928,653
3,698.5 9109,563
3,697.5 96410,527
3,696.5 84611,373
3,695.5 89012,263
3,694.5 80813,071
Lượng giao dịch
Thời gianGiá (USD)Lượng (HĐ)
Mức độ
Nắm giữ Giao dịch ủy thác Lịch sử Các giao dịch
Hợp đồngPhương hướngSố lượng (hợp đồng)Giá mở vị thế (USD)Tiền ký quỹ (BTC)Đòn bẩyGiá thanh lý (USD)PNL chưa thực hiện (BTC)

Lãi lỗ chưa thực hiện và tỉ lệ hoàn trả của hợp đồng này. Lãi lỗ chưa thực hiện là lãi lỗ ước tính được tính toán dựa trên giá đánh dấu.

Đã hoàn thành lãi lỗ (BTC)Thao tác